View profile

#40 - Cách đặt một câu hỏi đúng cho user

Revue
 
 

Grokking Newsletter

October 7 · Issue #40 · View online
Tuyển tập những bài viết hay cùng sự kiện bổ ích dành cho kĩ sư phần mềm tại Việt Nam.

Những bài viết hay
Cách hỏi (user research)
Used a Tiny Chip to Infiltrate U.S. Companies
PyTorch
Plans for the Next Iteration of Vue.js
Sách hay nên đọc
Cracking the Coding Interview: 150 Programming Questions and Solutions
Tin tức kỹ thuật
  • Hacktoberefest 2018 đã bắt đầu Đọc thêm
  • Skip, một ngôn ngữ lập trình phát triển bởi FB Đọc thêm
  • Announcing the new GitHub and Jira Software integration Đọc thêm

Did you enjoy this issue?
If you don't want these updates anymore, please unsubscribe here
If you were forwarded this newsletter and you like it, you can subscribe here
Powered by Revue
Charmington La Pointe, 181 Cao Thang, Dist 10, Ho Chi Minh city, Viet Nam