Các giai đoạn cũng như các thử thách về mặt con người, tổ chức của Airbnb trong quá trình chuyển đổi hệ thống từ Monolith sang Microservices.
Tìm hiểu thêm về sức mạnh của DynamoDB qua một use case cụ thể
3 metrics mới trên Amazon CloudWatch hỗ trợ cho việc trace log events, monitor các tính năng liên quan đến AWS Lambda, ...
Cùng tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản trong PostgreSQL.
CockroachDB - một storage engine được xây dựng với khả năng chịu lỗi cao, dễ scale và có tính consistently-replicated, transactional datastore.
1
Chúng ta đều đã nghe tới ChatGPT rất nhiều trong thời gian gần đây. ChatGPT gây ấn tượng về sự mới mẻ, hấp dẫn với nhiều người. Xuất hiện nhiều suy nghĩ…
3
Những nguyên nhân đằng sau layoff.
1
Số newsletter cuối cùng của năm 2022
See all

Grokking Newsletter