3 Comments
Apr 26, 2023Liked by Grokking Vietnam

Sazam -> Samza

Admin coi phim hơi nhiều nha :>

Expand full comment

Làm sao để đọc bài thế mọi người, mình vào link chỉ thấy giới thiệu bài khác.

Expand full comment