3 Comments

bài Góc lập trình, đề bài bị dịch sai, với nội dung tiếng Việt đó sẽ hiểu hoàn toàn khác, chỉ khi nhìn ví dụ tôi mới cảm thấy nghi ngờ, click vào link tới leetcode thì thấy nội dung tiếng Anh khác hoàn toàn. Không hiểu "thánh" nào "tinh dịch".

Expand full comment