1 Comment

"Split Array Largest Sum" có thể giải quyết bằng kỹ thuật Chặt Nhị Phân + Tham Lam (Binary Search + Greedy). Độ phức tạp tối ưu chỉ có O(N log M), trong đó N là độ dài của mảng, M là tổng các giá trị.

Expand full comment