2 Comments

Bài giải find duplicate không tối ưu. Đơn giản là tính tổng dãy số và trừ đi n(n-1)/2 là sẽ ra số bị duplicate, thuật toán O(n) bộ nhớ O(1)

Expand full comment