2 Comments
Sep 4, 2023Liked by Le Phong Vu' Blog, Grokking Vietnam

Bài này trúng lúc đang làm migration monolithic to microservice luôn. Cảm ơn BBT.

Chưa có điều kiện để thử qua giải pháp khác, tuy nhiên mình đánh giá End-to-End Test Suite khá phù hợp cho những ứng dụng cần nhiều nhiều vụ phức tạp kiểu enterprise. Ví dụ về việc tính tiền dịch vụ theo kiểu subscription và phát hành hóa đơn với nhiều khuyến mãi bao gồm voucher, prepaid... thì việc test bằng dữ liệu mô phỏng như các trường hợp thực tế rất cần thiết.

Expand full comment
author

Bạn có thể thử CDC và chia sẻ cảm nhận nhé :)

Expand full comment