Sitemap - 2021 - Grokking Newsletter

#203 - Duolingo sử dụng AI trong ứng dụng của họ như thế nào

#202 - Những điều học được ở vị trí Software Architect

#201- Quy trình xử lý 400 tỷ events tại Twitter

#200 - Tìm hiểu về Postgres GIN Index

#199 - Cơ chế kiểm soát tắc nghẽn trong giao thức TCP

#198 - Tìm hiểu về Parallel Commit trong CockroachDB

197 - GoJek dùng NLP đặt tên các điểm đón như thế nào?

#196 - Chuyển đổi từ Monolithic DataLake sang Distributed Data Mesh

#195 - Giới thiệu về Domain-Oriented Microservice Architecture

#194 - Joint Consensus trong CockroachDB

#193 - Tiki xây dựng hệ thống Cross Device Sessions Realtime như thế nào?

#192 - Chi tiết về sự cố của Facebook vào ngày 04/10

#191 - So sánh các mẫu Distributed Transaction trong microservices

#190 - Thuật toán đồng thuận Viewstamped Replication

#189 - Pinterest đã mở rộng hệ thống quảng cáo bằng cách nào?

#188 - Transaction Isolation và thuật toán Two-phase locking (2PL)

#187 - Điều ta không thể nghĩ trong lập trình

#186 - Ứng dụng của RocksDB vào hệ thống Manhattan của Twitter

#185 - SQL Injection - Lịch sử và cách phòng chống

#184 - Partitioned Consensus và Unified Consensus trong hệ thống phân tán

Survey cải thiện chất lượng chương trình Grokking

#183 - Migrating Facebook to MySQL 8.0

#182 - Hành trình của Uber hướng tới văn hóa dữ liệu tốt hơn

#181 - Monitoring hiệu quả trong Microservices

#180 - Bài toán đồng bộ thời gian trong CockroachDB

#179 - Kiến trúc đơn hướng trong lập trình giao diện

#178 - Đo lường Site Reliability với SLI, SLO, và SLA

#177 - Giới thiệu nền tảng Netflix Cosmos

#176 - TiKV đã cải thiện system read throughput chỉ với 26 LoC

#175 - Kubernetes: Tại sao bạn nên giữ cho container image nhỏ nhất có thể?

#174 - Xử lý bài toán reliable reprocessing với kafka tại Uber

#173 - Pregel: hệ thống phân tán xử lý dữ liệu graph của Google

#172 - Mô hình vách ngăn (Bulkhead Pattern) trong thiết kế Microservice

#171 - TimescaleDB cải thiện hiệu suất của PostgreSQL bằng Skip Scan

#170 - Dịch vụ Quotas ở Grab - xử lý bài toán API rate limiting nội bộ

#169 - Tectonic: Hệ thống tập tin phân tán của Facebook

#168 - Bài toán Rate limiting tại Cloudflare

#167 - Các kỹ thuật tối ưu Spark không thể bỏ qua

#166 - Xử lí việc đồng thuận với mô hình lỗi Byzantine

#165 - Ứng dụng của ZooKeeper trong hệ thống phân tán

#164 - Tại sao xác thực thông qua SMS vẫn được sử dụng?

#163 - Cách phòng ngừa double payments của Airbnb

#162 - Quản lý chi phí hạ tầng dữ liệu tại Netflix

#161 - Lợi dụng Dependency Confusion để hack vào Apple, Microsoft

#160 - Tại sao Javascript developer thích sử dụng axios hơn fetch?

#159 - Scaling Email Infrastructure for Medium Digest

#158 - Retry an toàn hơn với Idempotent API

#157 - A year and a half with Debezium: CDC With MySQL

#156 - How Postman Engineering handles a million concurrent connections

#155 - uReplicator: Uber Engineering’s Robust Apache Kafka Replicator

#154 - OAuth không được thiết kế cho user authorization